wtorek, 10 kwietnia 2018

Kwietniowi Antypiraci 2018

Od Wejherowa po Szczawnicę i od Zielonej Góry po Zamość. Kwietniowi Antypiraci mają już swoje bazy jak Polska długa i szeroka. Ważne (nie tylko dla nauczycieli) stwierdzenia dotyczące edukowania w poczuciu szacunku dla swojej i cudzej własności intelektualnej zawiera nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego:

"Istotne znaczenie w rozwoju ma też wychowanie w poczuciu odpowiedzialności i szacunku dla prac własnych i cudzych, w tym dziedzictwa kulturowego. Może się to przejawiać także w tworzeniu zbioru własnych prac, ich dokumentowaniu i zgodnym z prawem publikowaniu. Nauczyciele powinni zwracać uwagę i uwrażliwiać uczniów na ochronę własności intelektualnej i nie dopuszczać do tworzenia plagiatów oraz publikowania m.in. w mediach prac bez zgody twórcy oraz prac przedstawiających inne osoby bez ich zgody (ochrona wizerunku).

Zdecydowaną nowością jest natomiast wymaganie, aby uczeń znał i stosował zasady prezentacji i upowszechniania dzieł zgodnie z prawem i normami etycznymi. Jest to element wychowania w poczuciu odpowiedzialności i szacunku dla prac własnych i cudzych oraz ochrony własności intelektualnej. Uczeń musi wiedzieć, że nie można bez zgody twórcy publikować prac w mediach, nie wolno tworzyć plagiatów, ale też nie można bez zgody osoby zainteresowanej prezentować i upowszechniać jej wizerunku."
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
(Dz.U. 2017 poz 356)  
Także i TY możesz zostać Antypiratem. 
Dołącz do nas za rok i zaznacz swoją obecność na ogólnopolskiej mapie:
Kwietniowi Antypiraci 2018

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz