poniedziałek, 23 sierpnia 2021

Nadchodzi wrzesień

Zbliża się nowy rok szkolny 2021/2022. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa wyznaczył już Minister Edukacji i Nauki:

  1.     Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

4.     Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

5.     Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

6.     Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Priorytety na ten rok wyznaczył także Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty: wzmocnienie procesu nauczania i uczenia się języka polskiego, matematyki i języków obcych w celu poprawy wyników egzaminu zewnętrznego.

Te ostatnie wynikają ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+, gdzie jako pierwsze  z wyzwań rozwojowych zidentyfikowano poprawę poziomu rozwoju społecznego mieszkańców naszego województwa.

Niski poziom rozwoju społecznego przejawia się niższym poziomem: wykształcenia (zarówno w aspekcie udziału osób z wyższym wykształceniem, jak i jakości kształcenia w szkołach na terenie województwa), kwalifikacji zawodowych, aktywności społecznej, przedsiębiorczości mieszkańców.

Dlatego jako jeden z głównych celów rozwoju województwa Strategia wyznacza skuteczną edukację i przypisuje jej jako cele operacyjne:

  • Podniesienie jakości kształcenia i wychowania
  • Edukacja dla gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach
  • Kształtowanie środowiska edukacyjnego
  • Rozwój szkolnictwa wyższego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz