poniedziałek, 30 sierpnia 2021

Już w sobotę wszyscy czytamy razem

Kolejna, jubileuszowa, X edycja Narodowego Czytania przed nami.


Dramat Gabrieli Zapolskiej dostępny jest w formie tradycyjnej, drukowanej za pośrednictwem 👉naszego katalogu. Na stronie internetowej biblioteki 
Wolne Lektury możecie legalnie 👉pobrać ebook w jednym z kilku dostępnych formatów lub czytać online. Jeśli wolicie słuchać - 👉wybierzcie słuchanie online lub MP3. Również biblioteka cyfrowa Polona umożliwia odsłuchanie utworu 👉TUTAJ. Przy okazji przypominamy, że na stronie Polony pojawiła się kolekcja zawierająca wybór lektur szkolnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Informacji o Autorce wraz z fotogalerią szukajcie na stronie culture.pl 

czwartek, 26 sierpnia 2021

Wrześniowe UczMy poleca się do czytania

Najnowszy, wrześniowo-październikowy numer 👉 UczMy poświęcony jest uczeniu się na błędach. Czasami trudno przyznać się do błędu, o popełnionych błędach nierzadko zapominamy, życiowe pomyłki najchętniej wypieramy ze świadomości. A przecież błędy i trudności mogą być tym, co nas kształtuje i czyni silniejszymi. Przypomina o tym dr Dominika Wojtasińska, przywołując ludową mądrość: „Człowiek uczy się na własnych błędach. Mądry uczy się na cudzych. Głupiec popełnia ciągle te same, licząc na inne rezultaty.”

Świadomość wartości błędu i pomyłki w świecie edukacji wzrasta. Nauczyciele piszą o różnego rodzaju błędach, które stają się szansą na rozwój: przy rozwiazywaniu zadań z chemii, o czym pisze Konrad Trokowski, ucząc się języków obcych napotykamy na trudności wynikające z interferencji, a w kodowanie i programowanie popełnianie błędów wpisane jest z założenia. Wiesława Tomasik porusza problem błędów związanych z przekraczaniem etykiety towarzyskiej, czyli gafach. Ważnym głosem w dyskusji są spostrzeżenia Sławomira Żebrowskiego na temat błędów, które popełniliśmy zarządzając pracą i nauką zdalną.

Numer otwiera artykuł Jarosława Przybyła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący postawionych przed edukacją zadań wynikających ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku. Pisałam o tym w poprzednim poście: podniesienie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty jest w tym roku priorytetem.

poniedziałek, 23 sierpnia 2021

Nadchodzi wrzesień

Zbliża się nowy rok szkolny 2021/2022. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa wyznaczył już Minister Edukacji i Nauki:

  1.     Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

4.     Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

5.     Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

6.     Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Priorytety na ten rok wyznaczył także Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty: wzmocnienie procesu nauczania i uczenia się języka polskiego, matematyki i języków obcych w celu poprawy wyników egzaminu zewnętrznego.

Te ostatnie wynikają ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+, gdzie jako pierwsze  z wyzwań rozwojowych zidentyfikowano poprawę poziomu rozwoju społecznego mieszkańców naszego województwa.

Niski poziom rozwoju społecznego przejawia się niższym poziomem: wykształcenia (zarówno w aspekcie udziału osób z wyższym wykształceniem, jak i jakości kształcenia w szkołach na terenie województwa), kwalifikacji zawodowych, aktywności społecznej, przedsiębiorczości mieszkańców.

Dlatego jako jeden z głównych celów rozwoju województwa Strategia wyznacza skuteczną edukację i przypisuje jej jako cele operacyjne:

  • Podniesienie jakości kształcenia i wychowania
  • Edukacja dla gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach
  • Kształtowanie środowiska edukacyjnego
  • Rozwój szkolnictwa wyższego

poniedziałek, 16 sierpnia 2021

Co czytać w wakacje?

Wakacyjne czytelnictwo może oczywiście skupiać się na książkach o tematyce lekkiej, łatwej i przyjemnej. Wakacje zbliżają się już jednak do końca i dzisiaj polecamy coś o większym ciężarze gatunkowym. Kolejna znaleziona na Ibuku publikacja Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego to monografia podsumowująca spotkanie młodych naukowców z Wydziału Filologicznego UŁ, które odbyło się w maju 2019 roku. Migracja w języku, literaturze i kulturze, tytuł przygotowany pod redakcją Marii Migodzińskiej i  Agnieszki Stawikowskiej-Marcinkowskiej, nie jest książką „do poduszki” lecz lekturą dość wymagającą. Poszczególne artykuły mają interdyscyplinarny i wielowątkowy charakter, dotykają różnych aspektów omawianego zagadnienia – od językowych począwszy, poprzez literaturę, kulturę, historię, po socjologię i nauki społeczne. Pozwoli nam szeroko i wieloaspektowo spojrzeć na wpływ zjawiska migracji na współczesny świat – nasz świat.

poniedziałek, 2 sierpnia 2021

Hej chłopcy, bagnet na broń!

Mija 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji przypominamy sylwetki powstańców urodzonych we Włocławku.

Henryk Humięcki, pseudonim Olbrzymek poległ 27. dnia powstania w wieku 23 lat. To krótka biografia po młodym, heroicznym życiu. Podczas okupacji działał w Szarych Szeregach, skąd został przeniesiony do oddziału „Agat”, późniejszy batalion „Parasol”. Jako żołnierz tego batalionu uczestniczył w pamiętnym zamachu na Kutscherę, w czasie którego został ranny, a później wraz z innymi uczestnikami akcji otrzymał Krzyż Walecznych. Zginął podczas obrony pałacu Krasińskich na Starym Mieście. Spoczywa w kwaterach żołnierzy i sanitariuszek batalionu „Parasol” na Wojskowych Powązkach w Warszawie.

Tadeusz Fopp w chwili wybuchu powstania miał zaledwie 21 lat, a do Warszawy przeniósł się z Włocławka dwa lata wcześniej, bo tu groziło mu aresztowanie przez Gestapo. 1 sierpnia 1944 roku w stopniu starszego strzelca podchorążego służył jako zastępca dowódcy drużyny w plutonie szturmowym 1. kompanii Zgrupowania „Radosław” batalionu „Parasol”. Jego powstańczy szlak bojowy rozpoczął się na Woli i prowadził przez Stare Miasto. Kanałami przedostał się na Śródmieście, a następnie Górny Czerniaków i Mokotów. Brał udział m.in. w walkach o cmentarz kalwiński i ewangelicki, pałac Krasińskich  i utrzymanie pozycji na ul. Ludnej.  1 września przeżył zawalenie się pałacu Krasińskich. Zasłynął jako ten, który jako ostatni wycofywał się z pola walki i pomagał rannym towarzyszom. 20 września Fopp przepłynął wpław Wisłę, docierając w ten sposób do żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. W październiku wstąpił do LWP. Przeżył jeszcze niemal 40 lat, zmarł jako pułkownik LWP i tak jak Henryk Humięcki został pochowany na warszawskich Wojskowych Powązkach.

zdjęcie: Powstańcy ze zdobyczną bronią po zdobyciu Komendy Policji na Krakowskim Przedmieściu. ul. Czackiego, róg Świętokrzyskiej. 23 sierpnia 1944. Autor: Joachim Jachymczak. Kadr z pokolorowanego filmu "Powstanie Warszawskie". Materiały Muzeum Powstania Warszawskiego, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons.